Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.
Prodávající je Ing. Tomáš Kratochvíl - INTERFOTO, Sladkovského 422, 530 02 Pardubice, IČO: 12967688 , DIČ: CZ5702150047, zapsaný u OŽÚ v Pardubicích, číslo v rejstříku 3555. (dále jen „Prodávající").

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.
Obchodní a reklamační řád je dostupný přímo v prodejně INTERFOTO, nebo na internetové prezentaci www.interfoto.cz.

Obchodní podmínky

Dodací lhůty
Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 24 hodin od telefonického potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR v případě využití služeb přepravní společnosti PPL. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle následující den, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

Způsoby platby a dodání zboží

 • Na dobírku
  Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL, jejíž řidič Vám balíček se zbožím předá do vlastních rukou následující pracovní den po našem odeslání, v době mezi 8.00 až 17.00 hod. Cena za doručení je 120,- Kč vč. DPH.
  Alternativně je možné využít doručovacích služeb České pošty, kde cena za doručení činí 140,- Kč vč. DPH a dodání bývá do dvou pracovních dnů.
  Při nákupu zboží v celkové hodnotě vyšší jak 5.000,- Kč vč. DPH není účtován za doručení žádný poplatek.
  Úhrada ceny zboží probíhá v hotovosti při převzetí zboží od dopravce.
 • Bankovním převodem
  Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 278440561/0100 vedený u Komerční banky nebo platbu uhraďte poštovní složenkou. Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží.
 • V hotovosti nebo platební kartou
  Zboží si můžete vyzvednout a zaplatit v naší prodejně v ulici Sladkovského 422 v Pardubicích. Platby přijímáme v hotovosti, nebo je možné platit všemi obvyklými platebními kartami, jako jsou: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euro Card, maXkarta, Diners Club a JCB.
  Tento způsob odběru je samozřejmě zdarma.

Internetová objednávka
Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.

Platnost cen
Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

Daňový doklad a záruční list
Oba dokumenty jsou vždy součástí zásilky.
V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

Prodej do Slovenské republiky
Zboží je možné dodat i do Slovenské republiky přes přepravní společnost PPL. Za dopravné do Slovenské republiky je účtována jednotná cena 490,- Kč vč. DPH. Doba doručení do Slovenské republiky přes přepravní společnost PPL činí 48 hodin. Prodej do Slovenské republiky je podmíněn výhradně platbou předem bankovním převodem. Zákazník bude po přijetí platby před odesláním zásilky telefonicky kontaktován.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího:
INTERFOTO, Sladkovského 422, 530 02 Pardubice, tel.: 466 655 107, nebo na e-mailové adrese reklamace@interfoto.cz.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky) a řádně vyplněný záruční list, který obsahuje datum a místo prodeje (firemní razítko), podpis prodávajícího, typové označení a výrobní číslo (serial number) zboží, jehož vady jsou reklamovány.
V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce, nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je, u výrobků vybavených záručním listem, autorizovaný servis. Kontakty na autorizovaný servis dle výrobce produktu jsou uvedeny na záručním listu nebo na www.interfoto.cz. V případě, že má kupující blíže prodejnu na které zboží zakoupil, může osobně předat výrobek k posouzení reklamace na této prodejně.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou* - na náklady kupujícího - na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

*Žádáme tímto naše zákazníky, aby nám nezasílali zboží dle uvedení v prvním odstavci této části a kontaktovali přímo autorizovaný servis. Reklamační řízení se tím výrazně zrychlí, protože INTERFOTO pracuje v tomto vztahu pouze jako zprostředkovatel. Děkujeme za pochopení.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo
 • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo
 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Storno objednávky

Objednávku můžete telefonicky (466 655 107) případně emailem objednavky@interfoto.cz stornovat do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží zakoupeno prostředky komunikace na dálku. Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Vrácené zboží musí být dodáno na adresu pro vrácení zboží na náklady kupujícího. V případě osobního odběru přímo v prodejně, kdy má kupující možnost zboží osobně vyzkoušet a bylo mu řádně předvedeno prodávajícím, tento nárok zaniká.

Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku atd.
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.

Na vrácení bezvadného zboží, které bylo zakoupeno přímo v prodejně nevzniká kupujícímu žádný nárok.

Adresa pro vracení zboží:
INTERFOTO, Sladkovského 422, 530 02 Pardubice, tel.: 466 655 107, nebo na e-mailové adrese reklamace@interfoto.cz.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 16. 3. 2012. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.